Privacy verklaring

Autorijschool Marcel Kluft respecteert de privacy van haar leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt U terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan U beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (Hierna ook : “De Beheerder“): Autorijschool Marcel Kluft, gevestigd te Oosterbeekplantsoen 1, 1965AA Heemskerk, KVK-nummer: 34065798.

ARTIKEL 2 – DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Autorijschool Marcel Kluft. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van U:
Naam

Adresgegevens

Geslacht

email-adres(sen)/telefoonnummer(s)

Geboortedatum/leeftijd

Voorkeur instructeur/instructrice

Pakketkeuze

ARTIKEL 3 – DOEL VAN DE VERWERKING

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze leerlingenadministratie.

ARTIKEL 4 – REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking ven de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@marcelkluft.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop U uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met U contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt U antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 6 – WETTELIJKE BEPALINGEN

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

ARTIKEL 7 – COMMERCIELE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien U deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt U een email naar het volgende adres: info@marcelkluft.nl
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

ARTIKEL 8 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 10 – CONTACT

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt U zich richten tot: Marcel Kluft, info@marcelkluft.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2019 tot nader order.

Stuur ons een mailtje

Je mag ons altijd een mailtje sturen! We reageren zo snel mogelijk.